ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Infobar icon

Nově u nás můžete platit online kartou přes platební bránu GoPay.

 
 
 
 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.1.

V Podmínkách jsou přehledně obsaženy zásady a pravidla zpracovávání osobních údajů uživatelů služeb společnosti AUTOSTORE s.r.o, Bavlnárska 320/19, 91105 Trenčín, IČO: 50307487, DIČ: 2120268117, IČ DPH: SK2120268117, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl: Sro, vložka číslo: 33027/R (dále jen "Provozovatel") poskytovaných prostřednictvím webu www.autostore.cz (dále jen "služby").

1.2.

Provozovatel se při zpracovávání osobních údajů uživatelů služeb řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "nařízení"), zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "zákon") a dalšími souvisejícími obecně závaznými právními předpisy.

1.3.

Osobními údaji podle příslušných ustanovení nařízení a zákona rozumějí jakékoli údaje týkající se identifikované fyzické osoby nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru, jiného identifikátoru jako je například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje , nebo online identifikátor, nebo na základě jedné nebo více charakteristik nebo znaků, které tvoří její fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu nebo sociální identity.

Dotyčnou osobou ve smyslu nařízení a zákona, t. j. fyzickou osobou, jejíž osobní údaje se zpracovávají je každý uživatel služeb společnosti AUTOSTORE s.r.o, včetně vás.

Provozovatelem ve smyslu nařízení a zákona je společnost AUTOSTORE s.r.o, která vymezila účel a prostředky zpracování vašich osobních údajů a zpracovává jejich vlastním jménem.

1.4.

Tyto Podmínky zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25. května 2018 a považují se za splnění informační povinnosti Provozovatele ve vztahu k dotyčným osobám ve smyslu čl. 13 nařízení a § 19 zákona.

 

2. CO JE PRÁVNÍM ZÁKLADEM A ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

2.1.

Aktivním potvrzením souhlasu s Podmínkami (zakliknutím příslušného políčka) a následným odesláním objednávky či jinak označené požadavky na dodání konkrétní služby nebo zboží:
a) svobodně udělujete Provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely uvedené v Podmínkách v souladu s nařízením a zákonem,
b) potvrzujete, že vámi vyplněné osobní údaje jsou správné a aktuální,
c) současně potvrzujete, že v případě, pokud máte méně než 16 let, vám byl zákonným zástupcem (např. rodičům) poskytnutý nebo schválený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

2.2.

Účelem zpracování vašich osobních údajů je dodání zboží nebo služby Provozovatele, resp. uzavření a plnění smlouvy tvořící právní základ pro používání a trvání požadované služby.
Služby Provozovatele zahrnují e-shop, tj zakoupení zboží případně služby na webové adrese https://www.autostore.cz/, včetně všech domén spadajících pod Provozovatele.

2.3.

V této souvislosti vám Provozovatel doporučuje důkladně se seznámit s podmínkami požadované služby, které jsou detailně upraveny v příslušných dokumentech dostupných na webu https://www.suprovedarky.cz, a to konkrétně v dokumentu "Všeobecné obchodní podmínky".

2.4.

Poskytnutí a zpracování vašich osobních údajů je nezbytné k zaslání zboží nebo poskytnutí služby Provozovatele, kterou požadujete, jakož i na uzavření a plnění smlouvy tvořící právní základ pro používání požadované služby/zboží.

2.5.

Účelem úzce spojeným s používáním služeb se rozumí zasílání krátkých emailových zpráv o dodání, vyskladnění, fakturaci či jiných důležitých nebo užitečných informacích týkajících se vaši službu, které vám Provozovatel bude moci zasílat na vámi poskytnutou a zaregistrovanou emailovou adresu. Přihlášení k odběru nebo odhlášení z odběru těchto krátkých emailových zpráv si máte možnost libovolně nastavit ve registrovanému kontě / profile na webu https://www.autostore.cz/.

2.6.

Účelem úzce spojeným s používáním služeb se rozumí i analýza a statistika týkající se jejich užívání, která Provozovateli umožní zkvalitňovat a optimalizovat své služby a web.

2.7.

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro účel přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem, který v souladu s recitálem 47 nařízení představuje zároveň oprávněný zájem Provozovatele. To znamená, že Provozovatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje i na účel přímého marketingu, na základě čeho vám bude moci zasílat emailové zprávy s komerčním obsahem.
Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu těchto Podmínek stejně vyjadřujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely efektivní marketingové komunikace, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s tímto účelem, na základě čeho se vám bude zobrazovat na webu https://www.autostore.cz/.

2.8.

Zpracování vašich osobních údajů může být nezbytné i za účelem splnění povinnosti Provozovatele vyplývající z nařízení, zákona a jiných obecně závazných právních předpisů (např. Zákona č. 431/2002 CFU o účetnictví).

2.9.

Zpracování vašich osobních údajů může být nezbytné také pro účely oprávněného zájmu Provozovatele:
a) mimosoudní i soudní uplatňování, prokazování a vymáhání právních nároků Provozovatele,
b) ochranu před trestnou činností, oznamování a prokazování trestné činnosti a poskytování součinnosti orgánům činným v trestním řízení a soudu při odhalování trestné činnosti a její pachatele,
c) ochranu před zneužitím služeb Provozovatele a zajištění bezpečnosti webu a informační infrastruktury Provozovatele,
d) pro účely jiného oprávněného zájmu Provozovatele nebo třetí strany v souladu s nařízením a zákonem.

2.10.

Zpracovávat vaše osobní údaje k jinému účelu než k účelu označený v Podmínkách, je Provozovatel oprávněn pouze v případě, že jste mu na to zvlášť udělily souhlas nebo zpracovávání osobních údajů na jiný účel je slučitelné s účelem, pro který byly osobní údaje původně získány. Zpracování osobních údajů pro účely archivace nebo statistický účel se ve smyslu zákona považuje za zpracování slučitelné s původním účelem. Provozovatel má v případě zpracování na předmětné účely zavedené přiměřené a účinné technická a organizační opatření, kterými zajistí zejména minimalizaci osobních údajů a také pseudonymizáciu, na jejímž základě zpracovávané osobní údaje nebude možné přiřadit ke konkrétní dotčené osobě bez použití dodatečných informací uchovávaných odděleně.

 

3. JAKÝ JE ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

3.1.

Provozovatel zpracovává vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném k dosažení účelu jejich zpracování, a to následovně:
• emailová adresa,
• jméno a příjmení,
• poštovní adresa (ulice, orientační číslo, obec, psč, stát)
• telefonní číslo
• údaje o přihlášení na zaregistrované konto (pouze v případě pokud se zaregistrujete),
• údaje o návštěvě a prohlížení webu,
• IP adresa,
• údaje ze souborů cookies;

3.2.

Soubory cookies. Provozovatel používá na webu https://www.autostore.cz/ cookies. Souhlas s používáním souborů cookies můžete udělit zakliknutím příslušného políčka v liště, která se vám automaticky zobrazí při návštěvě této webové stránky.

Co jsou cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které webová stránka https://www.suprovedarky.cz/ ukládá do počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Cookies používané Provozovatelem umožňují webu rozpoznat vás a následně vám zpřístupnit požadovanou službu. Prostřednictvím cookies může web zaznamenat také nastavení vašeho internetového prohlížeče, jazyku, který upřednostňujete apod. Vaše budoucí návštěva webu tak může být rychlejší a komfortnější. Bez cookies by prohlížení webu bylo komplikovanější a její funkčnost by nemusela být bezchybná. Cookies pomáhají Provozovateli neustále zkvalitňovat a rozvíjet nabídku a nastavení svých služeb a přizpůsobovat jejich právě vašim preferencím a potřebám. Na základě cookies lze analyzovat a statisticky vyhodnocovat používání služeb a inzerce na webu a následně vylepšovat její obsah, funkčnost či design, jakož i efektivnější a relevantnější cílit marketingovou komunikaci.

Jak spravovat a vymazat cookies?
Internetové prohlížeče obvykle automaticky přijímají cookies již v předdefinovaném nastavení. Pomocí nastavení svého prohlížeče můžete cookies zcela odmítnout nebo selektivně přijímat pouze některé cookies a také můžete vymazat cookies uložené ve vašem počítači, mobilu nebo jiném zařízení. Pokud nechcete, aby Provozovatel cookies ve vašem prohlížeči používal, můžete jej nastavit tak, aby cookies odmítal nebo aby vás informoval o pokusu uložit cookies do vašeho zařízení vždy, když se o to webová stránka pokusí. Pokud však používání cookies zcela odmítnete, web sice budete moci nadále navštívit, avšak některé její vlastnosti nemusí fungovat správně. Z toho důvodu Provozovatel doporučuje ponechat cookies aktivovány. Informace o jednotlivých internetových prohlížečích a o způsobu nastavení cookies naleznete na následujících webových stránkách:
Chrome: https://support.google.com
Firefox: https://support.mozilla.org
Internet Explorer: https://support.microsoft.com
Safari: https://www.apple.com
http://www.allaboutcookies.org/

 

4. JAK DLOUHO SE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAJÍ?

4.1.

Zpracovávané osobní údaje se uchovávají v nezbytném rozsahu a ve formě, která umožňuje vaší identifikaci nejpozději, dokud je to nutné k naplnění účelu, na který se zpracovávají. Následně Provozovatel zajistí bez zbytečného odkladu likvidaci (vymazání nebo anonymity) Vašich osobních údajů ve smyslu nařízení a zákona.

4.2.

Obchodní sdělení jsou zasílány uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílány do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílané po dobu 10 let. Potom Provozovatel požádá o udělení nového souhlasu.

 

5. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?

5.1.

V první řadě jsou osobní údaje zpracovávány AUTOSTORE s.r.o. a její pracovníky. Všechny osoby, které mají přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s AUTOSTORE s.r.o..

5.2.

AUTOSTORE s.r.o. dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatelů. Zpracovatelem je každý orgán, který zpracovává osobní údaje pro AUTOSTORE s.r.o. pro účely a způsobem, které AUTOSTORE s.r.o. stanovuje. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelem předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatelů, které AUTOSTORE s.r.o. využívá, patří:

Přepravní společnosti - Česká pošta, s.p., InTime s.r.o., Geis Parcel SK s.r.o., Geis Parcel CZ s.r.o., Zásilkovna s.r.o., Slovak Parcel Service s.r.o., Zásielkovňa s.r.o.,
Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
Facebook, Inc. (Nástroje pro on-line marketing)
Heureka Shopping s.r.o. (Zasílání dotazníků spokojenosti)

 

6. JAKÉ JSOU VAŠE PRÁVA VZTAHUJÍCÍ SE K ZPRACOVÁVANÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

6.1.

Tímto vás seznamujeme s právy a právně významnými skutečnostmi spjatými s ochranou vašich osobních údajů, které vyplývají z příslušných ustanovení nařízení a zákona:
a) máte právo požadovat od Provozovatele přístup k osobním údajům (podrobně v čl. 15 nařízení a § 21 zákona),
b) máte právo požadovat od Provozovatele opravu osobních údajů (podrobně v čl. 16 nařízení a § 22 zákona),
c) máte právo požadovat od Provozovatele vymazání osobních údajů, tzv. právo být zapomenut (podrobně v čl. 17 nařízení a § 23 zákona),
d) máte právo požadovat od Provozovatele omezení zpracování osobních údajů (podrobně v čl. 18 nařízení a § 24 zákona),
e) máte právo na přenositelnost osobních údajů k dalšímu provozovateli (podrobně v čl. 20 nařízení a § 26 zákona),
f) máte právo u Provozovatele namítat zpracování osobních údajů (podrobně v čl. 21 nařízení a § 27 zákona),
g) máte právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů adresovaný Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky (podrobně v § 99 až 103 zákona),
h) máte právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
i) poskytování osobních údajů je požadavkem, která je potřebná na uzavření smlouvy a v případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné uzavření a plnění smlouvy tvořící právní základ pro dodání vámi požadované služby.

6.2.

Zvláště vás upozorňujeme na právo namítat zpracování osobních údajů, podle kterého máte možnost:
a) namítnout zpracovávání osobních údajů při plnění úkolu ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci nebo na základě oprávněného zájmu Provozovatele či třetí strany včetně profilování založeného na těchto právních základech,
b) namítnout zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu Provozovatele včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem.

6.3.

Stejně vám dáváme do zvláštní pozornosti, že máte právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeném na souhlasu před jeho odvoláním. Pokud jste odvolali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, Provozovatel zajistí bez zbytečného odkladu likvidaci (vymazání nebo anonymity) vašich osobních údajů ve smyslu nařízení a zákona.

 

7. JAK SI UPLATNIT PRÁVA VZTAHUJÍCÍ SE K ZPRACOVÁVANÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

7.1.

Uplatňovat svá práva nebo klást dotazy týkající se zpracování osobních údajů lze na základě žádosti zaslané přímo Provozovateli nebo odpovědné osobě stanovené Provozovatelem, a to prostřednictvím některého z níže uvedených kontaktů nebo jiným vámi zvoleným způsobem.

Provozovatel: AUTOSTORE s.r.o.
Poštovní adresa: AUTOSTORE s.r.o., Bavlnárska 320/19, 91105 Trenčín, Slovenská republika
Emailová adresa: info@autostore.cz
Telefonní číslo: +421 940 510 000
Odpovědná osoba: Peter Pivovarník

7.2.

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu těchto Podmínek berete na vědomí, že pokud bude vaše žádost podle bodu 7.1. Podmínek zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména pro její opakující se povahu, Provozovatel může s přihlédnutím k obsahu žádosti:
a) požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na oznámení nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na uskutečnění požadovaného opatření nebo
b) odmítnout jednat na základě žádosti.

7.3.

Zároveň berete na vědomí, že před vybavením žádosti podle bodu 7.1. Podmínek musí Provozovatel nejprve spolehlivě ověřit vaši totožnost, aby nemohlo dojít ke zneužití vašich práv. Z toho důvodu může Provozovatel požádat o poskytnutí dodatečných informací či dokladů potřebných k verifikovaných identity dotčené osoby (vaší identity), pokud má oprávněné pochybnosti o identitě žadatele. Pokud ani postupem podle předchozí věty nebude Provozovatel schopen prokazatelně verifikovat identitu dotčené osoby (vaši identitu), bude o tom žadatele odpovídajícím způsobem informovat, pokud je to možné, a odmítne jednat na základě žádosti.

7.4.

Pokud Provozovatel vaší žádosti nevyhoví, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů SR, Hraniční 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, jako dohlížitel. Úřad pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat i přímo.