REKLAMAČNÍ ŘÁD

Infobar icon

Nově u nás můžete platit online kartou přes platební bránu GoPay.

 
 
 
 

Lešticí sady Rupes BigFoot

 
 

Výhodné sady autokosmetiky

 
 

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.AUTOSTORE.CZ

upravující reklamační podmínky mezi provozovatelem/prodávajícím a objednavatelem/kupujícím (dále jen „RŘ“)

 

Úvodní ustanovení

1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě www.autostore.cz je Peter Pivovarník - AutoStore, Bavlnárska 320/19, 91105 Trenčín, Slovenská republika.

2. Objednavatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží  (produktu/ů nebo služby/žeb).

3. Tento Reklamační řád upravuje právní vztahy mezi provozovatelem a objednavatelem, při vybavování reklamací, týkajících se správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných provozovatelem.

4. Reklamací na účely tohoto Reklamačního řádu se rozumí objednavatelem uplatněné právo ze zodpovědnosti za chyby zboží nebo služeb poskytovaných objednavatelem, kterým se požaduje určitá náprava, nebo náhrada za chybná plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.

 

Postup vybavování reklamací.

1. Ve smyslu tohoto RŘ, může oprávněná osoba uplatnit reklamaci písemně nebo elektronickou poštou.

2. Z reklamace musí být zřejmé zejména:
• kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště),
• předmět reklamace, případně čeho se objednavatel domáhá,
• komu je reklamace adresována,
• datum podání reklamace,
• podpis objednavatele nebo podpis oprávněné osoby spolu s plnou mocí.

3. V případě podání reklamace elektronickou poštou nebo písemně oprávněnou osobou ve jménu objednavatele musí být k reklamaci přiložena plná moc na zastupování objednavatele ve věci reklamace.

4. Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě 2. tohoto článku bude považovaná za neoprávněnou.

5. Lhůta na vybavení reklamace je nejvíce 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Objednavatel vydá klientovi o vybavení reklamace písemný doklad.

6. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace objednavatelem. Za den uplatnění reklamace se považuje:

• při poštovních zásilkách – den doručení reklamace do podatelny sídla objednavatele)
• při osobním doručení – datum na kopii reklamace, kterým potvrdí objednavatel doručení
• při doručení elektronickou poštou – den doručení elektronické poštovní zprávy na adresu elektronické pošty objednavatele.

7. Ostatní právní vztahy mezi provozovatelem a objednavatelem výslovně neupravené tímto RŘ se budou řídit příslušnými ustanoveními jednotlivých smluv uzavřenými mezi provozovatelem a objednavatelem, příslušnými ustanoveními všeobecně závazných právních předpisů platných na území Slovenské republiky, a to v tomto pořadí.

8. Objednavatel je oprávněn tento Reklamační řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat. Objednavatel určí zveřejněním na své stránce aktuální znění Reklamačního řádu.

 

Tento RŘ nabývá platnosti a účinnosti od 1.6.2014. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit RŘ i bez předcházejícího upozornění.

Formulář ke stažení: